Иновации

Съвременните технологии използват различни методи за ефективна и бърза деструкция на отработения газ до безопасни нива и субстанции. В този смисъл, при правилно прилагане, озон-базирана дезинфекция е безвредна за хората и околната среда. Естеството на озона да се саморазрушава до кислород в рамките на много кратък период от време го прави фундаментално по-безопасен от всички сравними биоциди. Не на последно място, озонът не оставя след себе си токсични или алергезиращи остатъци. Що се отнася до случайни външни фактори за неговата ефективност, тук трябва да се каже, че способността му да окислява патогенни субстанции и да прониква във всякакви труднодостъпни места, тъй като действа под формата на газ, е многократно по-голяма и – съответно – неговата тотална ефективност е несравнима с всякакъв вид контактни хигиенизиращи технологии. Технологията предполага малоброен обслужващ персонал, който отговаря за относително големи площи. Рояците от хора в защитни костюми остават в миналото. Генерално, озонгенериращите системи са чувствителни към промените в температурата и влажността, но  технологичните решения, които OZONOLA предлага позволяват стопроцентова независимост от околната среда. Нека прибавим към всичко това и изключително ниските експлоатационни разходи, липсата на биоциден консуматив, тоест отпадане на цялата верига от производство, транспортиране и съхранение на опасни химически вещества и ще забележим, че тази технология е вероятно най-оптималният отговор на новите предизвикателства в областта на обществената хигиена, пред които светът е изправен.

  1. НИВО НА СИГУРНОСТ. Нашите технологии предлагат постоянен и независещ от никакви странични обстоятелства ефект от не по-малко от 90% редукция на патогените. Това представлява сериозно намаление на нивото на патогенна натовареност на средата в сравнение с досега използваните методи, чрез които максималната редукция е около 60%.
  1. ЕКОЛОГИЧНОСТ. Второто много важно условие е хигиенният ефект, който се постига без значими трайни, отрицателни въздействия върху човека и околната среда.
  1. НЕЗАВИСИМОСТ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ВЪНШНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. Независимостта от външни обстоятелства и фактори от типа: квалификация на персонала, вид и концентрация на използвания биоцид, климатични условия предлагат високо-ефективно безконтактово решение.
  1. ИКОНОМИЧЕСКА ПРИЕМЛИВОСТ. Технологически решения на OZONOLA са не само по-ефективни в хигиенен план, но и икономически по-оправдани.

+ (359) 882 444 220
+ (359) 882 444 244

+ (359) 882 444 202
+ (359) 882 444 254

info@ozonola.com
sales@ozonola.com

София,
бул. Ботевградско шосе 491

Дезинфекцията на вода с озон от 27 години е част от нашия бизнес – с повече от 200 монтирани озон генериращи системи по света. В настоящия период на глобална пандемия и бурното въвеждане на средства за лична и обществена превенция и хигиена, OZONOLA  – базирайки се на  дългогодишна експертиза на NOLA 7 – разработи и приложи, в тясно сътрудничество с български научни и научнопроизводствени звена, серия от продукти и услуги, базирани на озон, в помощ на най-неотложните обществени нужди за масово хигиенизиране и намаляване на епидемиологичния моментен риск.